Mimořádný zápis pro děti z Ukrajiny/Надзвичайна реєстрація для дітей України

24.05.2022

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu v pondělí 13. 6. 2022 od 14.30 do 16.00 hodin v MŠ Svaté Pole, Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš.

Для дітей, народжених від 1 9. 2016 року до 31. 8. 2019 р. з українським громадянством, що прибуває до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, встановлено термін спеціального зарахування у понеділок 13-го. 6. 2022 з 14.30 до 16.00 год. у Святому Полюсі, вул. Святого Поля, 14, 263 01 буд.

Mateřská škola Svaté Pole

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO CIZINCE

Zápis probíhá dle Zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství - & 2 odst. 6.

K zápisu může podat přihlášku jen CIZINEC, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému dle & 34 odst. 2 školského zákona.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. osobním podáním 13. 6. 2022 od 14:30- 16.00 hodin u ředitelky školy,

2. do datové schránky školy - x97w74w,

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /mssvatepole@post.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

• Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete z webu viz. níže Dokumenty - Přijímací řízení 2022-2023

• Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

• Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu - email, DS, pošta - zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

Kdo může být vzděláván v mateřské škole?

  • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Дитячий садок Святого Поля

оголошує

РЕЄСТРАЦІЯ В ДИТЯЧІ ШКОЛИ

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Зарахування відбувається відповідно до Закону № 67/2022 Зб., Про заходи у сфері освіти - & 2 абз. 6.

Подати заявку на реєстрацію може лише іноземець, якому надано тимчасовий захист згідно із законом. Іноземець не може подати заявку на реєстрацію, проведену згідно з пунктом 34. 2 Закону про освіту.

Законні представники можуть подавати запит наступними способами:

1. Особисте подання 13. 6. 2022 з 14:30- 16.00 год. в о директора школи,

2. до шкільної скриньки даних - x97w74w,

3. по електронній пошті з електронним підписом законного представника /mssvatepole@post.cz/. Без визнаного електронного підпису необхідно, щоб заяву про прийом законний представник підтвердив протягом 5 днів, інакше заявка не розглядається,

4. поштою (вирішальною є дата подання на пошту, ми рекомендуємо надіслати рекомендовано).

Документи, які законний представник особисто подає або надсилає як додаток:

• Заява про прийом дитини до ВНЗ. Ви можете завантажити заявку з сайту, див. нижче Документи - Процедура прийому 2022-2023.

• Налагодження належної вакцинації дитини.

Умовою вступу дитини до дитячого садка є виконання обов'язку, передбаченого законом про охорону здоров'я, або наявність документа, що дитина має імунітет проти хвороби або не може пройти вакцинацію за протипоказанням. Цей обов'язок не стосується дитини, яка виконує обов'язкову дошкільну освіту.

Юридичний представник підтверджує цей обов'язок, підтвердивши практичного дитячого лікаря. Підтвердження за запитом видає лікар за умов дотримання встановлених протиепідемічних заходів. Підтвердження може бути частиною Заявки на вступ або як окремий додаток.

Свідоцтво про народження дитини / при дистанційному зарахуванні - електронна пошта, DS, пошта - надішліть копію, вона буде додана як частина документа дитини/

Хто може отримати освіту в дитячому садку?

• Дитина, якій надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Доказується візовою табличкою або записом про надання тимчасового захисту.

• Дитина, яка отримала візу для проживання понад 90 днів з метою терпіння перебування.

Dokumenty - Přijímací řízení 2022-2023

Документи - Процедура прийому 2022-2023

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу


Příloha - Potvrzení dětského lékaře

Додаток - Підтвердження дитячого лікаря