Aktivity v naší školce

SOLNÁ JESKYNĚ

(do akcí MŠ pro školní rok 2022/2023 bude zařazeno podle zájmu rodičů) V zimním období chodíme s dětmi do místní solné jeskyně (10 vstupů). Návštěva solné jeskyně je doporučována zdravým dětem v rámci prevence, relaxace a odpočinku.

Během pobytu v solné jeskyni děti leží na pohodlných lehátkách, poslouchají pohádku, písničky, opakujeme si říkanky a písničky, odpočíváme. 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

"Se sokolem do života" je projekt pro předškolní děti (od 3 do 6 let),  který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.   

              PLAVECKÁ VÝUKA                (Aquapark Příbram)

Plavecká výuka ve školním roce 2022/2023 od dubna do června 2023. Při plavecké výuce se děti seznamují s vodním prostředím a přivykají si na pravidelný pobyt ve vodě,  učí se vody  nebát, zároveň získávají co nejvíce základních plaveckých dovedností (orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách, dýchání do vody, skoky, potápění obličeje) .  Výsledkem je splnění určitých plaveckých dovedností, které jsou na konci kurzu ohodnoceny Mokrým vysvědčením.

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÉ CHVILKY 

Preventivní jazykové chvilky jsou součástí každodenního kontaktu učitelky s celou skupinou dětí. Jde o soubor hravých činností, které podporují přirozený jazykový rozvoj dítěte. Hry a cviky přizpůsobujeme jak věku, tak tématu, který s dětmi v určitém časovém období probíráme. Zaměřujeme se na rozcvičení mluvidel, dechová cvičení,  sluchová cvičení a cvičení fonematického sluchu. Nedílnou součástí je i tvorba slovní zásoby. U děti, které navštěvují  klinického logopeda si mohou rodiče domluvit intenzivnější individuální procvičování s paní učitelkou Mgr. Janou Klimtovou.

ICT V MŠ

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního vzdělávání v komplexním pojetí je i zapojování ICT pomůcek do výuky. Aktivity ICT pomáhají dětem rozvíjet digitální kompetence, které jsou v dnešní době nezbytné. Přispívají k větší individualizaci ve vzdělání. Podporují také kreativitu, logické myšlení, procvičují paměť dětí nebo jsou dobrým pomocníkem při logopedických chvilkách. V současné době nejčastěji používáme českou aplikaci "Myšák", kde si děti hravými úkoly rozvíjí například prostorovou orientaci, základní matematické dovednosti nebo paměťové schopnosti.

DIVADÝLKO

                                                                  Několikrát ve školním roce zařazujeme do akcí v MŠ divadelní představení, kdy  dětem ve školce hrají maňáskové divadlo paní učitelky. Podle aktuální nabídky navštěvujeme divadelní představení v blízkém okolí. 

BOSOHRÁTKY

Během školního roku zařazujeme průběžně do tělovýchovných nebo pohybových chvilek jednoduché hry na procvičení a stimulaci nožek dětí s využitím ortopedických podlážek a různých pomůcek i věcí okolo nás.

KUR LYŽOVÁNÍ - 2022/2023

SKI KVASEJOVICE - Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních soutěží dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod., které jsou citlivě zařazovány s ohledem na vývoj výuky. 

CANISTERAPIE 

Děti se  několikrát do roka účastní programu Canisterapie s pejskem Tessie. Při společných setkáních získávají  povědomí o vývoji a péči o psa, jeho výcviku, správném chování ke psu, učí se správné obraně před útokem psa. Děti s pejskem provádí nejrůznější sportovní aktivity, kdy  zdolávají překážky, nebo naopak ze svého těla překážky vytvoří a ty pak pejsek překonává. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu. Léčebné účinky canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci,  rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.

ANGLIČTINA v MŠ

Pro děti ve věku od 5 let probíhá ve školním roce 2022/2023 jednou týdně v odpoledních hodinách angličtina s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Špínovou.