Aktivity v naší školce

SOLNÁ JESKYNĚ

(do akcí MŠ pro školní rok 2022/2023 bude zařazeno podle zájmu rodičů) V zimním období chodíme s dětmi do místní solné jeskyně (10 vstupů). Návštěva solné jeskyně je doporučována zdravým dětem v rámci prevence, relaxace a odpočinku.

Během pobytu v solné jeskyni děti leží na pohodlných lehátkách, poslouchají pohádku, písničky, opakujeme si říkanky a písničky, odpočíváme. 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

"Se sokolem do života" je projekt pro předškolní děti (od 3 do 6 let),  který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.   

              PLAVECKÁ VÝUKA                (Aquapark Příbram)

Plavecká výuka ve školním roce 2022/2023 od dubna do června 2023. Při plavecké výuce se děti seznamují s vodním prostředím a přivykají si na pravidelný pobyt ve vodě,  učí se vody  nebát, zároveň získávají co nejvíce základních plaveckých dovedností (orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách, dýchání do vody, skoky, potápění obličeje) .  Výsledkem je splnění určitých plaveckých dovedností, které jsou na konci kurzu ohodnoceny Mokrým vysvědčením.

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÉ CHVILKY 

Preventivní jazykové chvilky jsou součástí každodenního kontaktu učitelky s celou skupinou dětí. Jde o soubor hravých činností, které podporují přirozený jazykový rozvoj dítěte. Hry a cviky přizpůsobujeme jak věku, tak tématu, který s dětmi v určitém časovém období probíráme. Zaměřujeme se na rozcvičení mluvidel, dechová cvičení,  sluchová cvičení a cvičení fonematického sluchu. Nedílnou součástí je i tvorba slovní zásoby. U děti, které navštěvují  klinického logopeda si mohou rodiče domluvit intenzivnější individuální procvičování s paní učitelkou Mgr. Janou Klimtovou.

ICT V MŠ

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního vzdělávání v komplexním pojetí je i zapojování ICT pomůcek do výuky. Aktivity ICT pomáhají dětem rozvíjet digitální kompetence, které jsou v dnešní době nezbytné. Přispívají k větší individualizaci ve vzdělání. Podporují také kreativitu, logické myšlení, procvičují paměť dětí nebo jsou dobrým pomocníkem při logopedických chvilkách. V současné době nejčastěji používáme českou aplikaci "Myšák", kde si děti hravými úkoly rozvíjí například prostorovou orientaci, základní matematické dovednosti nebo paměťové schopnosti.

VENKOVNÍ DÍLNIČKY

Na školní zahradě se děti učí pracovat s různými materiály a nářadím. 

DIVADÝLKO

                                                                  Několikrát ve školním roce zařazujeme do akcí v MŠ divadelní představení, kdy  dětem ve školce hrají maňáskové divadlo paní učitelky. Podle aktuální nabídky navštěvujeme divadelní představení v blízkém okolí. 

BOSOHRÁTKY

Během školního roku zařazujeme průběžně do tělovýchovných nebo pohybových chvilek jednoduché hry na procvičení a stimulaci nožek dětí s využitím ortopedických podlážek a různých pomůcek i věcí okolo nás.

KUR LYŽOVÁNÍ - 2022/2023

SKI KVASEJOVICE - Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních soutěží dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod., které jsou citlivě zařazovány s ohledem na vývoj výuky. 

CANISTERAPIE 

Děti se  několikrát do roka účastní programu Canisterapie s pejskem Tessie. Při společných setkáních získávají  povědomí o vývoji a péči o psa, jeho výcviku, správném chování ke psu, učí se správné obraně před útokem psa. Děti s pejskem provádí nejrůznější sportovní aktivity, kdy  zdolávají překážky, nebo naopak ze svého těla překážky vytvoří a ty pak pejsek překonává. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu. Léčebné účinky canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci,  rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.

ANGLIČTINA v MŠ

Pro děti ve věku od 5 let probíhá ve školním roce 2022/2023 jednou týdně v odpoledních hodinách angličtina s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Špínovou.