Aktivity v naší školce

SOLNÁ JESKYNĚ

V období měsíce října a listopadu chodíme s dětmi do místní solné jeskyně (10 vstupů). Návštěva solné jeskyně je doporučována zdravým dětem v rámci prevence, relaxace a odpočinku.

Během pobytu v solné jeskyni děti leží na pohodlných lehátkách, poslouchají pohádku, písničky, opakujeme si říkanky a písničky, odpočíváme.  

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY  

 "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" je projekt pro předškolní děti (od 3 do 6 let),  který si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.   

              PLAVECKÁ VÝUKA                (Aquapark Příbram)

Při plavecké výuce se děti seznamují s vodním prostředím a přivykají si na pravidelný pobyt ve vodě,  učí se vody  nebát, zároveň získávají co nejvíce základních plaveckých dovedností (orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách, dýchání do vody, skoky, potápění obličeje) .  Výsledkem je splnění určitých plaveckých dovedností, které jsou na konci kurzu ohodnoceny Mokrým vysvědčením.

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÉ CHVILKY 

Preventivní jazykové chvilky jsou součástí každodenního kontaktu učitelky s celou skupinou dětí. Jde o soubor hravých činností, které podporují přirozený jazykový rozvoj dítěte. Hry a cviky přizpůsobujeme jak věku, tak tématu, který s dětmi v určitém časovém období probíráme. Zaměřujeme se na rozcvičení mluvidel, dechová cvičení,  sluchová cvičení a cvičení fonematického sluchu. Nedílnou součástí je i tvorba slovní zásoby. U děti, které navštěvují  klinického logopeda si mohou rodiče domluvit intenzivnější individuální procvičování s paní učitelkou Mgr. Janou Klimtovou.

ANGLIČTINA 

pro zájemce probíhá  jednou týdně odpolední hodinka v MŠ pod vedením paní  Jany Dragounové.

DIVADÝLKO

                                                                  Pravidelně do měsíčních akcí zařazujeme divadelní představení, kdy  dětem ve školce hrají maňáskové divadlo paní učitelky. Podle aktuální nabídky navštěvujeme divadelní představení v blízkém okolí. 

BOSOHRÁTKY

Během školního roku zařazujeme průběžně do tělovýchovných nebo pohybových chvilek jednoduché hry na procvičení a stimulaci nožek dětí s využitím ortopedických podlážek a různých pomůcek i věcí okolo nás.

CANISTERAPIE 

Děti se  několikrát do roka účastní programu Canisterapie s pejskem Tessie. Při společných setkáních získávají  povědomí o vývoji a péči o psa, jeho výcviku, správném chování ke psu, učí se správné obraně před útokem psa. Děti s pejskem provádí nejrůznější sportovní aktivity, kdy  zdolávají překážky, nebo naopak ze svého těla překážky vytvoří a ty pak pejsek překonává. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu. Léčebné účinky canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci,  rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.