Zápis do

21.03.2023

Zápis dětí do  MŠ  Svaté Pole pro školní rok 2023/2024

Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku je stanoven zápis dětí do mateřské školy Svaté Pole pro školní rok 2023/2024 

3. května 2023 od 13:30 do 16:30 hodin 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohou si můžete stáhnout a vytisknout (viz. níže). 


Průběh přijímacího řízení, evidence a posuzování žádostí

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem a předloží: rodný list dítěte, občanský průkaz, přihlášku k zápisu, potvrzení lékaře, očkovací průkaz dítěte. Cizí státní příslušníci předloží doklady o povolení k pobytu. (Upozorňujeme, že z časových důvodů nelze vyplňovat formuláře na místě se zaměstnanci školy).

Při zápisu není nutná přítomnost obou rodičů. Přihláška k zápisu musí být potvrzena dětským lékařem.

Zápis do MŠ bude probíhat u ředitelky školy.

Žádosti o přijetí dítěte jsou evidovány pod číslem jednacím. Přijímací řízení dále probíhá v režimu správního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení nejpozději do 30dnů.

Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ a na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.

V případě, že se žádosti vyhovuje, je tímto zveřejněním rozhodnutí považováno za oznámené. Zákonný zástupce dítěte má právo požádat ředitelku mateřské školy o vyhotovení stejnopisu rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci, který žádost podal předáno osobně nebo mu bude doručeno do vlastních rukou.

Odvolání proti rozhodnutí se podává nejpozději do 15 dnů od jeho doručení u ředitelky mateřské školy. V případě, že ředitelka nemůže odvolání vyhovět, postupuje se odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který o odvolání rozhodne.

Po ukončení přijímacího řízení bude stanoveno datum informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí, kde budou podány základní informace k docházce do MŠ.

Stanovení kritérií

Mateřská škola se naplňuje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení bezpečnostních a hygienických norem.

Pokud počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí a nepřijetí dítěte podle uvedených kritérií. V případě rovnosti rozhoduje věk dítěte.


Informace k zápisu do MŠ Svaté Pole

Informace k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození dítěte,
  • místo trvalého pobytu dítěte, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (MŠ Svaté Pole),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

Dokumenty potřebné k zápisu

Přihláška (Žádost dítěte k předškolnímu vzdělávání - viz. níže).

Potvrzení lékaře (potvrzení pediatrem - viz. níže).

Rodný list dítěte 

Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte). 

Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami) - pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení.  

Vytiskněte si potřebné formuláře pro zápis

(Vytiskněte jednotlivé strany samostatně. Vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!)

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Přihláška + potvrzení lékaře

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydává praktický dětský lékař za podmínek dodržení protiepidemických opatření.  

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s ostatními doklady je třeba doručit do MŠ nejdéle do dne zápisu. Nezapomeňte pečlivě vyplnit email, telefon.

2) Registrační čísla Vám budou  předány společně s dalšími informacemi v den zápisu, nebo je bude ředitelka školy postupně zasílat na Vaše emaily (popř. SMS na mobil), prosíme čitelně vyplňte do přihlášky a následně potvrďte přečtení emailu s registračním číslem. Pokud Vám registrační číslo nepřijde na Váš email do 16. května 2023, ihned kontaktujte ředitelku školy na - mssvatepole@post.cz. Při vyvěšování výsledků podle čísla poznáte, zda dítě bylo přijato. Nejsou uváděna jména dětí.

3) Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií pro přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání (přijímací řízení probíhá v režimu správního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) . 

4) Děti jsou přijímány od 1. 9. 2023 pro školní rok 2023 - 2024.

5) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování.

6) Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na dveřích budovy Mateřské školy Svaté Pole, Svaté Pole 14 a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách školy. Termín zveřejnění bude stanoven na do 31. května 2023. Sledujte prosím aktuality. 

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci vydáno do vlastních rukou u ředitelky mateřské školy.

V případě dotazů

volejte: 730 121 368 nebo pište: mssvatepole@post.cz

Bc. Štěpánka Havlíčková, ředitelka MŠ Svaté Pole

Individuální vzdělávání 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (tj. do 31. 5. v daném roce).


 INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podmínky předškolního vzdělávání včetně přijímacího řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

V § 34 odst. 1 školského zákona se stanoví, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Rozhodnutí v této záležitosti je v kompetenci ředitelky mateřské školy. Při přijímání dětí mladších tří let je třeba nezbytně respektovat zákonné požadavky (§ 33 školského zákona). Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělání povinné až do zahájení povinné školní docházky do prvního ročníku základní školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se tím přestupku (§ 182 písm. a) školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte je také povinen informovat ředitele mateřské školy o jiném způsobu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání) ve lhůtě nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami (§16 školského zákona) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost v souladu s ustanovením § 34 odst. 6 školského zákona s přihlédnutím k místním podmínkám mateřské školy.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může být do mateřské školy přijato dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře. Pokud očkováno není, musí být doložen doklad, že je vůči nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola dodržení tohoto ustanovení nevyžaduje.

Veškeré osobní údaje jsou důsledně využívány pro účely zajištění provedení úkonů ve správním řízení.