Zápis do

03.05.2024

Výsledky zápisu do Mateřské školy Svaté Pole konaného dne    3. 5. 2024

Počet přijímaných dětí: 11

Seznam přijatých dětí 

Registrační číslo:
13, 3, 1, 2, 7, 12, 9, 15, 16, 17, 10

Seznam nepřijatých dětí

Registrační číslo:
8, 19, 18, 21, 11, 6, 4, 20, 14, 5

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční
dne 5. 6. 2024 v 16:30 hodin v budově mateřské školy.

Ve Svatém Poli dne 17.5.2024
                                                                 Ing. Kateřina Žižková, Ph.D.
                                                                          ředitelka školy


Zápis dětí do  MŠ  Svaté Pole 

Termín zápisu: 3. května 2024 od 13 do 17 hodin

S sebou:

 1. žádost
 2. lékařské potvrzení
 3. rodný list dítěte
 4. občanský průkaz zákonného zástupce

Podání žádosti

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole (Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš)
 • do datové schránky školy  (DS: x97w74w)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (mssvatepole@post.cz)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Termín pro odevzdání žádosti k předškolnímu vzdělávání je stanoven na 3. května 2024 od 13 do 17 hodin. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 je k dispozici v budově mateřské školy od 2.4.2024, na webových stránkách školy nebo je možno ji vygenerovat prostřednictvím elektronického předzápisu (více informací níže).

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Elektronický předzápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/svate-pole

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Svaté Pole pro školní rok 2024/2025

Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií:

 1. Děti s trvalým pobytem v obci Svaté Pole a Budínek s povinnou předškolní docházkou (děti narozené do 31.8.2019).
 2. Děti s trvalým pobytem v obci Svaté Pole a Budínek, které před začátkem školního roku, tj. do 31.8.2024, dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31.8.2021).
 3. Děti s trvalým pobytem v obci Svaté Pole a Budínek, které dovrší tří let
  v období od 1.9.2024 do 31.12.2024, v pořadí od nejstaršího.
 4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které dovrší nejméně tří let
  v období do 31.8.2024.   

V rámci jednotlivých kritérií budou uchazeči přijímáni dle místa trvalého pobytu
a data narození uchazeče od nejstaršího po nejmladší. U dětí s totožným datem narození rozhodne o pořadí los. 

Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku.